Задати питання
flag Судова влада України

ПОЛОЖЕННЯ про порядок організації доступу до публічної інформації


 

                                                                                                               

                                                                                                                 «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                                                                               Керівником апарату Коломийського 

                                                                                                               міськрайонного суду  

                                                                                                                _______________ Ваташко О.Я.

                                                                                                               від 09 червня 2011 року  

 

                                                                                   ПОЛОЖЕННЯ

 про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області

Розділ І. Загальні положення.

1.1.   Це Положення розроблене на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI (далі - Закон) та визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області та інформації, що становить суспільний інтерес.

 1.2.   Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області є суб'єктом відносин у сфері доступу до публічної інформації, а саме розпорядником інформації, який при вирішенні питань щодо доступу до інформації керується Законом.

1.3.   В суді відповідальних осіб за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні суду, завданням якої є забезпечення опрацювання, систематизації, аналізу та контролю щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення запитів.

 Розділ II. Порядок доступу до інформації.

 2.1. Доступ до інформації забезпечується шляхом:

-     систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

на офіційному веб-сайті Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області у складі веб-порталу «Судова влада України»; на інформаційних стендах.

-     надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що
знаходяться в Коломийському міськрайонному суді Івано-Франківської області,
підлягають обов'язковій реєстрації, що має містити:

-        назву документа;

-        дату створення документа;

-        дату надходження документа;

-        джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);

передбачену Законом підставу віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;

строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом;

-      галузь;

-      ключові слова;

-      тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіозаписи тощо);

-      вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи); проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо);

-    форму та місце зберігання документа тощо.

2.3.  Запитувачами інформації можуть бути фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень.

2.4.  Запитувач має право звернутися до суду із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.5.  Відповідальна особа зобов'язана:

 -      оприлюднювати інформацію про діяльність суду та прийняті рішення;

-      систематично вести облік документів, що знаходяться в володінні суду;

-      вести облік запитів на інформацію;

у спеціально визначеному місці для роботи запитувачів з документами чи їх копіями забезпечувати можливість робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації; надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.

2.6. У випадку якщо суд володіє інформацією про особу, відповідальна особа зобов'язана:
надавати таку інформацію безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона

стосується, крім випадків, передбачених Законом;

-      використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений Законом;

-      вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;

-    виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.

Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.

2.7.  Система обліку публічної інформації не може бути віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом.

2.8.  Відповідальна особа несе відповідальність за забезпечення доступу до системи обліку відповідно до Закону.

 Розділ III. Оприлюднення інформації, що знаходиться у володінні суду.

Розділ III. Надання публічної інформації про діяльність суду

3.1.  Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується прес-службою суду відповідно до законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Пропорядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування вУкраїні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Проінформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення ірадіомовлення", "Про інформаційні агентства".

 Порядок взаємодії суду з представниками засобів масової інформації визначено у додатку 2 до цього Положення.

 3.2.  Відповідно до Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах та Положення проофіційний веб-сайт забезпечує оприлюднення на веб-сайті суду інформації, підготовленої працівниками суду з урахуванням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті суду, зокрема, підлягають:

 1) інформація про діяльність суду:

 -   місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

-    прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв'язку,

-    розклад роботи та графік прийому громадян;

-    вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

-    порядок звернення до суду учасників судового процесу;

 2)  правила внутрішнього трудового розпорядку суду;

3)  інформація про нормативно-правові засади діяльності суду;

4)  інформація, пов'язана з розглядом справ у суді;

5)  аналізи судової практики і дані судової статистики;

6)  інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;

7)  інформація про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні суду;

8)  звіти, в тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

9)  інші відомості про діяльність суду, які належать до публічної інформації.

3.4.    Рішення суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України "Про доступ до судових рішень"

 3.5. У приміщенні суду на інформаційному стенді розміщується інформація:

 1)   про порядок роботи суду, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об'єднань громадян, з питань, пов'язаних з організацією діяльності суду;

 2) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в суді;

 3)    банківські реквізити для сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи та державного мита (судового збору);

 4)  порядок присутності на судовому засіданні, заходи, які застосовуються до порушників, порядок пропуску до приміщення суду і зали судових засідань;

5)  умови і порядок отримання інформації про діяльність суду;

6)  інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність суду.

 4. Рішення суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень».

 3.5. У приміщенні суду на інформаційному стенді розміщуються:

 1)    дані про порядок роботи суду, що включають порядок прийому громадян;

2)       відомості про дату, час, місце проведення судових засідань у справах, призначених до розгляду в судових засіданнях суду;

3)    реквізити для сплати державного мита (судового збору), витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи та реквізитів для сплати вартості фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів;

 4)      інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність суду.

3.6. Запитувач має право звернутися до суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в канцелярії суду та на офіційному веб-сайті суду (додатки 3 - 5 до Положення).

 У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа відділу прийому громадян суду, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

 4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються канцелярією суду відповідно до Інструкції з урахуванням вимог цього Положення.

 4.2. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції канцелярія виокремлює запити на інформацію та невідкладно передає їх до керівництва суду.

 4.3. Якщо запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності суду за рішенням Голови суду або його заступників, керівника апарату суду чи його заступника відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного з працівників апарату суду. У такому випадку співвиконавці зобов'язані не пізніше чотирьох робочих днів із дня надходження до суду запиту надати відповідальному виконавцю матеріали запиту.

4.4 Запит на інформацію з резолюцією Голови суду чи його заступників, керівника апарату суду чи його заступника опрацьовується в канцелярії в суду (взяття на контроль), після чого невідкладно передається виконавцям.

4.6.  Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до суду у вигляді електронного документа, здійснюється уповноваженим працівником канцелярії в загальному порядку після "їх роздрукування на паперовому носії.

4.7.  Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

       Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію повертаються до канцелярії суду для зберігання в окремій справі «Листування щодо запитів стосовно публічної інформації».

4.8.  Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів із дня отримання судом запиту.

4.9.  У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, Голова суду за поданням керівника або заступника керівника апарату відповідального за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку відповідальний за надання інформації письмово повідомляє запитувача не пізніше п'яти робочих днів із дня отримання запиту.

 4.19.  Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на запит може бути направлено заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством України, про що запитувач повідомляється у такій відповіді.

       5. Порядок надання інформації про діяльність Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області

 Відповідь на запит, що містить прохання надати інформацію з різних напрямів діяльності суду, виконавцями якого визначено декілька осіб, а відповідальним за надання відповіді - одного з них, а також відповідь із відмовою в наданні інформації на підставах, передбачених підпунктом 1 пункту 5.5 цього Положення, надається за підписом керівника апарату суду або його заступника.

5.1.   Відповідь на запит має містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.2.   Якщо запитувана інформація про діяльність суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.

5.3.   Відповіді на запит підлягають обов'язковій реєстрації у Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області

5.4. Апарат суду має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

1) він не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої чинним законодавством України, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:

-    ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку за його наявності;

-    загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

-    підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

 5.5. Інформація на запит надається безкоштовно.

 Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.