flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз стану здійснення правосуддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області за 2014 рік в порівнянні з 2013 роком

Аналіз стану здійснення правосуддя
Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області за 2014 рік впорівнянні з 2013 роком.
 
      Конституція України встановлює, що права і сободи людини визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава ж різними засобами забезпечує їх дотримання та захист, зокрема шляхом діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.
      У разі порушення його прав та свобод, громадянин може звернутися за їх захистом до судових органів.
      Саме суди від імені України вирішують всі спори в державі, саме за ним останнє слово, навіть у суперечках між державними органами.
       Право на судовий захист, крім того, що належить до основних прав людини і громадянина в Україні, є також однією з головних гарантій захисту останніх. Це право не може бути обмежене навіть в умовах воєнного та надзвичайного стану.
       У цей непростий для нашої країни час, у період змін у суспільно- політичному житті, суди були і є легітимними органами державної влади, що єдині здійснюють правосуддя. В реаліях сьогодення від суддів та працівників апарату Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області вимагається професіоналізм, максимальна зібраність, виваженість, стриманість, стійкість та розсудливість, а також забезпечення стабільної роботи суддів, адже своєчасний, справедливий та неупереджений розгляд справ – запорука суспільного правопорядку та формування довіри до державної влади, зокрема й судової.
      Основними принципами здійснення правосуддя, на дотриманні яких має бути зосереджена робота судів усіх рівнів, є своєчасний та якісний розгляд судових справ та вчасне звернення судових рішень до виконання.
      Діяльність Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області протягом 2014 року здійснювалася відповідно до конституційних засад судочинства і була спрямована на забезпечення захисту прав громадян, інтересів суспільства і держави та підвищення ефективності функціонування незалежного і неупередженого суду з метою утвердження та зміцнення судової влади.
      Згідно зі штатним розписом у звітному році у Коломийському міськрайонному суді кількісний склад суддів становив 10.
    Метою проведення даного аналізу є порівняння кількісних характеристик об’єкта дослідження та виявлення тенденцій змін динаміки показників. Об’єктом дослідження - є показники відомчих звітів про стан здійснення правосуддя за 2014 рік. 
       Проведений аналіз показників судової статистики висвітлює тенденцію до збільшення кількості справ і матеріалів, що надходять до Коломийського міськрайонного суду для розгляду. 
                     Головними аспектами проведення даного аналізу виступають:
  Аналізуючи дані звітного періоду, спостерігається зменшення кількості справ та матеріалів (15,6%), що надійшли на розгляд суду у 2014 році, порівняно з 2013 роком.         Динаміку надходжень справ і матеріалів за видами судочинства наведено у таблиці 1.
           
 Таблиця №1
з\п
 
 
2013 рік
 
2014 рік
 
2014 рік % до    2013 року
 
 
Темпи приросту (+), зниження (-)
Питома вага надходження в загальній кількості справ і матеріалів, що надійшли до суду в
2014 році (%)
1.
Кримінальні справи та матеріали *
 
356
 
304
 
    85,4%
 
-14,6
 
5,3
2.
 
Цивільні справи, позовні заяви (заяви), скарги та матеріали
 
3623
 
3287
 
90,7%
 
-9,3
 
56,8
 
3.
 
Адміністративні справи і заяви
 
172
 
154
 
89,5 %
 
-10,5
 
2,6
 
4.
Справи про адміністративні правопорушення
 
2702
 
2041
 
75,5%
 
-24,5
 
35,3
 
5.
 Усього справ та матеріалів
 
6853
 
5786
 
84,4%
 
-15,6
Х
 
 
 
Структуру надходжень справ і матеріалів відображають показники, наведені у діаграмі № 1.
  
Діаграма № 1
 


     Як вбачається із проведеного аналізу, спостерігається тенденція до зменшення кількості усіх справ і матеріалів, що надійшли на розгляд до Коломийського міськрайонного суду у 2014 році у порівнянні з аналогічним звітним періодом 2013 року на 15,6 %, що призвело до зменшення навантаження на суддів.
    Середньомісячне надходження справ і матеріалів на одного суддю у даному періоді зменшилося на 3,5 справ і матеріалів (у попередньому аналогічному звітному періоді – становило 57,1).

Аналіз стану злочинності в місті Коломия та Коломийському районі

   Законність і правопорядок в кожній державі залежать від впливу криміногенної ситуації. Тому даному питанню приділяється значна увага при здійсненні аналізу.
   За вироками постановами, що набрали законної сили у 2014 році, засуджено 326 осіб, виправданих осіб немає, застосовано примусові заходи медичного характеру до 1 особи, справи у відношення до 48 осіб закриті. Кількість осіб, щодо яких судові рішення набрали законної сили у 2014 році зменшилася на 17,5 % у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року.
          Протягом 2014 року у структурі загальної злочинності Коломийщини за видами злочинів переважали, як і в минулих звітних періодах: злочини проти життя та здоров’я особи (крім справ, що порушуються не інакше як за скаргою потерпілого) – 26,1%; злочини проти власності – 32,2% від загальної кількості осіб, справи щодо яких були розглянуті; злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів – 9,8 % від загальної кількості осіб, справи щодо яких були розглянуті; злочини проти правосуддя – 7,4 %, злочини у сфері службової діяльності – 4,9%, злочини проти громадського порядку та моральності – 3,4% від загальної кількості осіб, справи щодо яких були розглянуті.
         Згідно із вироками Коломийського міськрайонного суду, що набрали законної сили у періоді, що аналізується, зменшилася на 4 % кількість злочинів невеликої тяжкості, на 5,7% кількість особливо тяжких злочинів, однак збільшилося на 9,5% середньої тяжкості, на 0,2% - тяжких злочинів.

 
 
     Даний факт свідчить про стабільність криміногенної ситуації на Коломийщині (див. діаграма № 2). Слід відмітити, що на даний час залишається великий структурний вміст цих небезпечних злочинів.

Діаграма №


     Кількість умисних тяжких тілесних ушкоджень становить 3 злочини даного виду, аналогічна статистика і в 2013 році.
     Незмінний показник можна спостерігати в частині поширення по області фактів торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо передачі людини (ст. 149 ККУ). Протягом звітного періоду засуджено 1 особу, у 2013 році також 1 особу засуджено.
    Слід зауважити, що крадіжки залишаються найбільш поширеними у структурі злочинності Коломийщини, їх кількість у 2014 році зменшилася по відношенню до порівняльного 2013 року на 3,75 ( з 80 до 77 осіб ). 
    Разом з тим, набувають поширення по району факти щодо грабежів, їх кількість становить 10 осіб засуджених за даний вид злочину. За вчинення розбійних нападів у 2013 році також засуджено 10 осіб. 
    Випадків незаконного заволодіння транспортними засобами зменшилося на 25% порівняно із таким же періодом 2013 року, у звітному році засуджено 3 особи за даний вид злочину.
    За злочини у сфері службової діяльності 2014 році засуджено 16 осіб, що на 5 осіб більше, ніж в попередньому звітному періоді.
    Однак, відмічено значна кількість злочинів у сфері обігу наркотиків. Як вбачається із показників відомчої звітності, у 2014 році засуджено 30 осіб за вказані вище злочини, що дорівнює аналогічній кількості у порівнянні із звітним періодом 2013 року.
    Рівень підліткової злочинності у 2014 році зменшився на 16 % у порівнянні із 2013 роком, згідно із вироками, що набрали законної сили та становить 21 засуджених. З них, за вчинення тяжких злочинів засуджено 10 неповнолітніх, що на 16,6% менше, ніж у 2013 році. Однак, неповнолітніх засуджених за вчинення особливо тяжкого злочину, немає. 
    Безвідповідальність та безконтрольність з боку батьків, вседозволеність, відсутність профілактичних заходів як у школах, так і безпосередньо у колі сім’ї, вживання спиртних напоїв, незайнятість, безробіття батьків та байдужість оточуючих є основними обставинами, які значною мірою сприяють вчиненню злочинів неповнолітніми.

   
Розгляд кримінальних справ

    20 листопада 2012 року набув чинності новий Кримінальний процесуальний кодекс України.
    Наказом Державної судової адміністрації України від 21.11.2012  №158 затверджено звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження форми №1-1.
     У зв’язку з чим, аналіз розгляду кримінальних справ здійснюється на підставі показників зведених звітів форм №1 та №1-1.
   Як вбачається із проведеного аналізу, у звітному періоді спостерігається тенденція до зменшення на 14,6 % кількості кримінальних справ та матеріалів, що надійшли на розгляд до Коломийського міськрайонного суду (див. вище таблиця 1). 
    У провадженні Коломийського міськрайонного суду перебувало (без урахування залишку на початок звітного періоду) 304 кримінальних справ та матеріалів, що на 14,6% менше у відношенні до 2013 року.
    Станом на 31.12.2014р. закінчено провадженням 313 справ (відповідно до показників звіту форми №1 та №1-1), з них 84,3 % розглянуті з постановленням вироку; 14,7 % - із закриттям провадження в справі; 0,3% – з застосуванням примусових заходів медичного характеру та 0,6 % - направлені за підсудністю. Результати розгляду відображає діаграма №3.
 
Діаграма № 3
 

   Відповідно до показників звіту форми №1, кількість кримінальних справ та матеріалів, повернутих судом на додаткове розслідування (статті 246, 281 КПК України в редакції 1960 року), немає, (у 2013 році скерованих справ немає, а у 2012 році 2 справи ), що вказує на покращення якості досудового слідства за останні два роки порівняно з попередніми роками. 
   В порядку статті 232 КПК України (в редакції 1960 року) у 2013 році повернуто прокурору кримінальних справ не було. 
Два матеріали кримінального провадження відправлено за підсудністю, хоча в аналогічному звітному періоді 2013 року була 1 справа.
    Разом з тим, у 2014 році спостерігалася тенденція до зменшення справ, провадження у яких зупинено у зв’язку із розшуком, у 2014 році їх кількість становила 5 справ, зменшилася на 16,6 % в порівнянні із 2013 роком (6 справ), що свідчить про незначне підвищення оперативності розшуку осіб працівниками Міністерства внутрішніх справ.
   З повним фіксуванням судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису розглянуто 305 кримінальних справ, що на 3,8 % менше, ніж у 2013 році.
    З метою запобігти спробам ухилитися від суду, перешкоджати встановленню істини по справі або продовжувати злочинну діяльність, а також для забезпечення виконання судових рішень, Коломийським міськрайонним судом у періоді, що аналізується розглянуто 1414 скарг, клопотань, подань розглянуто відповідно до нового КПК України, в 2013 році розглянуто 1228 скарг, клопотань, подань розглянуто відповідно до нового КПК України.
     Слід відмітити, що у 2014 році 302 особи засуджених, що на 17,3% зменшилася кількість засуджених відносно 2013 року (було засуджено 365 осіб).
    За вироками, що набрали і не набрали законної сили у 2014 році, засуджено до різних видів покарання 302 особи. Застосування основних видів покарання до засуджених осіб відображено у діаграмі № 4.
 
Діаграма№4
 
 
   Застосування додаткових мір покарання до засуджених осіб, за вироками, що набрали і не набрали законної сили у 2014 році наведено у діаграмі № 5.
  
Діаграма № 5
 
 
     Усього 219 особам було завдано злочинами збитків. Це 17 юридичних осіб та 202 фізичі особи, з них 80 особам завдано шкоду здоров’ю; 8 особам - життю. Розмір матеріальної і моральної шкоди, завданої фізичним та юридичним особам, становив 4 млн. 934 тис. 329 грн. Слід звернути увагу, що показники аналізованої категорії зменшилися у порівнянні з 2013 роком, оскільки у минулому році на 114 потерпілих було більше. Хоча сума заподіяних збитків була меншою і становила 2 млн. 375 тис. 630 грн. 
   Станом на 01 січня 2015 року залишилося нерозглянутими 52 справи, або 14,2 % від загального числа тих справ, що перебували на розгляді у Коломийському міськрайонному суді упродовж звітного періоду. Згідно даних звітів форми № 1-ОП та № 1-1-ОП  за 2014 рік, нерозглянуті в термін від 6 місяців до 1 року 8 справ. Крім того, в строк від 1 року до 2 років нерозглянуто 4 справи, та справи понад 2 роки – 2.  Протягом 2013 року спостерігається аналогічна ситуація.
   Варто відмітити, що протягом 2014 року найбільш питому вагу серед причин та фактів відкладення розгляду справ кримінальних проваджень Коломийським міськрайонним судом становили: неприбуття свідків та потерпілих – 35,8% від загальної кількості причин та фактів відкладення розгляду справ; неприбуття підсудного, обвинуваченого – 13,3%; неприбуття захисника – 7,7. Слід зауважити, що інші підстави становлять 35,2% від загальної кількості причин та фактів відкладення розгляду справ.
   Як відомо, на суд не покладаються обов’язки по усуненню причин та умов, що сприяють скоєнню злочину, але спостерігаються випадки коли при розгляді справи суду можуть стати відомими відомості про наявність умов, причин, а також фактів порушення закону посадовими та іншими особами щодо прав громадян та інших порушень, допущених при проведенні дізнання, досудового слідства або при розгляді справи вищестоящим судом. Це дає підставу суду для винесення постанови, в якій звертається увага державних органів, суспільних організацій або посадових осіб на встановлення по справі фактів порушення закону, причини та умови, що сприяли скоєнню злочину та потребує прийняття відповідних заходів. Суд за матеріалами судового розгляду та вказаних вище випадках вправі винести окрему ухвалу (постанову), якщо визнає це за необхідне. Кількість винесених у 2014 році Коломийським міськрайонним судом окремих ухвал, в порівнянні з 2013 роком, наведено у таблиці 2.
 

Таблиця  № 2
 
 

Винесено окремих ухвал

Усього

у тому числі

кримінальні справи

цивільні справи

адміністративні справи

2014

0

0

0

0

2013

3

2

1

0


     У періоді, що аналізується, не виносились судом окремих постанов у справах, що дає підстави стверджувати про покращення стану порушення посадовими особами закону.

Діаграма № 6
 
Відсоток розляду матеріалів кримінальних проваджень та справ суддями Коломийського міськрайонного суду за 2014 рік у порівнянні з 2013 роком
 
 
 
    Важливим чинником у забезпеченні захисту прав і свобод людини, права на справедливий суд є якість розгляду судами справ. Однак, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року якість розгляду кримінальних справ Коломийським міськрайонним судом покращилася.
Протягом 2014 року до Апеляційним судом Івано-Франківської області було оскаржено 40 судових рішень у кримінальних справах.
            За результатами апеляційного розгляду з 40 вироків суду скасовано – 7, змінено – 8 та залишено без змін 25 вироків.
  
Кількість оскаржених вироків
Кількість змінених вироків
Відсоток змінених рішень
Кримінальні справи
40
8
20%
            Змінені та скасовані вироки перебували у провадженні наступних суддів, дані наведені у таблиці № 3:
Таблиця № 3
ПІБ судді
2013 рік
2014 рік
Скасовані
Змінені
Без зміни
Скасовані
Змінені
Без зміни
П’ятковський В. І.
1
2
4
-
-
3
Максимюк Р. Ю.
1
1
2
-
-
-
Беркещук Б. Б.
1
-
2
-
-
3
Димашок В. П.
1
-
4
-
1
2
Обідняк В. Д.
2
-
1
 
 
 
Калинюк О. П. 
2
2
5
2
2
2 (+1 ап. пров. закрито)
Васильковський В. М.
-
1
5 (+1 ап. пров. закрито)
-
1
2 (+2 апеляції повернуто)
Хільчук І. І.
-
1
1
2
2
2 (+1 апеляція повернута)
Потятинник Р. Ю.
-
3
4
1
1
5 (1 повернуто)
Веселов В. М.
1
-
1
2
1
1
Всього:
9
10
30
7
8
25
 
 Відсоток скасованих вироків становить 17,5 % від загальної кількості оскаржуваних вироків.
   При проведенні даного аналізу звернуто увагу і на склад засуджених. Так, за вироками, що набрали законної сили у звітному періоді,засуджено 326 осіб, що на 4,1% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року. 
   Найбільшу питому вагу становлять засуджені працездатні особи, які на момент вчинення злочину не працювали та не навчались, їх кількість зменшилась на 21,7% у порівнянні з таким самим періодом 2013 року і становить 195 осіб. Серед них мали не зняту і не погашену судимість 62 особи, це на 16 осіб більше, ніж у 2013 році.
   У даному звітному періоді спостерігається тенденція до зменшення кількості засуджених осіб, які на момент вчинення злочину були учнями шкіл, ліцеїв, коледжів, гімназій. Їх питома вага у загальній кількості засуджених осіб – 3,4%.
   Майже кожен п’ятий засуджений має незняту чи непогашену судимість (68 осіб), а майже кожен шостий - вчинив злочин у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння (59 таких осіб).
   Протягом 2014 року усього засуджено 42 жінки, це 12,9 % від загальної кількості засуджених, що більше на 2,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року.
   
Щодо 48 осіб Коломийським міськрайонним судом закриті провадження у справах, це 14,7 % від загальної кількості осіб, стосовно яких вироки (постанови) набрали законної сили, тоді як, у 2013 році – 15,8 %. З них, найбільшу питому вагу серед осіб, щодо яких закрито провадження у справі, складають ті особи, які звільнені від кримінальної відповідальності у зв’язку з інших підстав (48%), у зв»язку з примиренням винного із потерпілим (20,8%), у зв’язку з дійовим каяттям (18,7%), у зв»язку  із зміною обстановки (10,4%), у зв’язку з амністією (2,1%). 
   Слід відмітити, що у 2014 році виправданих осіб немає, аналогічний показник і у 2013 році. Примусові заходи медичного характеру застосовано до 1 неосудної особи, тоді як у 2013 році цей показник складав також 1 особу.
     Упродовж звітного періоду з урахуванням тяжкості вчиненого злочину, особи винного та інших обставин справи Коломийським міськрайонним судом звільнено від відбуття покарання з випробовуванням 37 осіб або 13,4%. 
    Крім того, у звітному періоді у провадженні суду перебувало 2 кримінальні справи про легалізацію (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (статті 209 КК), аналогічна ситуація спостерігаєься у 2013 році. 
     При проведенні даного аналізу, звернуто увагу на злочини, вчиненні у складі злочинної організації та злочинної групи і дані щодо розгляду Коломийським міськрайонним судом кримінальних справ. З отриманих даних вбачається, що на розгляді у суді перебувало 5 справ щодо 14 осіб про вчинення злочинів у складі організованої групи, щодо аналогічного звітного періоду 2013 року на розгляді у суді перебувало 6 справ щодо 20 осіб.  
     Із вказаних вище справ, провадження закінчено по 1 спраі із проголошенням вироку.
    Усього на кінець звітного періоду у Коломийському міськрайонному суді залишилися нерозглянутими 4 справи про злочини, вчинені організованими групами.
Розгляд цивільних справ

    У даному звітному періоді відмічено тенденцію до зменшення надходження до суду цивільних справ і матеріалів на 9,2% . Відмовлено у відкриті провадження у 224 справах, повернуто 162 позовні заяви.
    Усього протягом звітного періоду розглянуто у Коломийському міськрайонному суді 3287 справ і матеріалів. Із них, 13 % – справи наказного провадження, 64,9% – справи позовного провадження, 5,6% – справи окремого провадження, 16,5% - інші матеріали. Кількість розглянутих справ і матеріалів даної категорії справ місцевими загальними судами відображено у діаграмі №7:
Діаграма №7


     Набуває все більшого розповсюдження спрощена форма розгляду цивільних справ. Судовий наказ є особливою формою рішення судді про стягнення з боржника грошових коштів або витребування майна у порядку, передбаченому ЦПК України. У 2014 році судом розглянуто 427 заяв щодо видачі судового наказу та 26 заяв про його скасування. Результати розгляду відображено у таблиці 4.
                                                   
                                                   
Таблиця №4
 
 
Кількість
заяв, що
надійшли
Розглянуто заяв
Усього
у тому числі
відмовлено
у прийнятті
повернуто
заявнику
Видано
(скасовано)
судовий
наказ
Заяви про видачу судового наказу
464
464
35
2
427
Заяви про скасування судового наказу
26
26
0
0
25
 
 Як вбачається із вищенаведеної діаграми №7, переважна більшість цивільних справ вирішувалась у порядку позовного провадження, який встановлює найбільш широкі правила судового розгляду. Так, загальна кількість розглянутих справ, пов’язаних із захистом цивільних прав суб’єктів спірних правовідносин, становить 2132 (на 7,6% менше, ніж у 2013 році).
 
 
 
 
Таблиця № 5
 
 Категорія справи
 
Власність 
 
 
Договори 
 
 
Шкода
 
 
Спадкове
 
 
Немайнові права
 
 
Житлове
 
 
Земельне
 
 
Сімейне
 
 
Трудове
 
Захист прав споживачів
Звільн. майна
 з-під арешту
2014 рік
149
692
57
190
5
88
38
869
28
3
13
2013 рік
209
595
53
267
2
94
48
988
25
6
22


     Серед розглянутих справ позовного провадження найбільшу питому вагу і надалі продовжують становити спори, що виникають із сімейних правовідносин (40,7%), із договорів (32,4%), спадкове право (8,9%), право власності (7%).
     Протягом звітного періоду у провадженні Коломийського міськрайонного суду перебувало 7 справ про поновлення працівників на роботі, що на 28,6 % більше по відношенню до 2013 року. Розглянуто з ухваленням рішення 6 цивільних справ названої категорії, у тому числі із задоволенням позову – 2 справи. З посадових осіб, винних у незаконному звільненні працівників, присуджено до стягнення 35959 грн., у тому числі моральної шкоди 4500 грн.
     На розгляді перебувало 7 справ за спорами про захист честі, гідності та ділової репутації, що на 71,4 % більше, ніж у аналогічному звітному періоді 2013 року; 1 справу розглянуто із задоволенням позову, 2 – закрито провадження, 1 залишено без розгляду та 3 справи в залишку. За позовами до засобів масової інформації на розгляді не перебувало.
     У порядку непозовного цивільного судочинства (окремого провадження) у звітному періоді судами області розглянуто 184 справи, що на 20,7% менше у відношенні до аналогічного періоду 2013 року. Переважну більшість даної категорії справ складають справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення та становить 122 розглянутих справ (або 66,3 % від загальної кількості розглянутих). Разом з тим, значну частину справ окремого провадження складають справи про визнання фізичної особи недієздатною – 25 розглянутих справ (13,6%), справи що виникають із сімейних правовідносин – 15 (8,1%) та справи про усиновлення – 4 (2,2%).
     Одним із основних завдань цивільного судочинства є своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ (ст. 1 ЦПК України). Поряд з цим, при розгляді Коломийським міськрайонним судом справ, не допускались порушення процесуальних строків, встановлених ЦПК України. 
    Як вбачається із вищевикладеного оперативність розгляду Коломийським міськрайонним судом цивільних справ у 2014 році оцінюється відмінно.
     Станом на 01 січня 2015 року залишилися нерозглянутими 275 справ позовного та окремого провадження (або 10,6 % від числа справ позовного та окремого провадження, що перебували на розгляді). 50 справ, провадження у яких зупинено, із залишку не розглянуті Коломийським міськрайонним судом.
 
Діаграма № 8
 

    
    Відповідно до розділу ХI «Прикінцеві та перехідні положення» ЦПК України (зі змінами внесеними Законом від 8 вересня 2005 р. № 2875-IV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»), з початку 2008 р. суди повинні були здійснювати фіксування всіх судових розглядів за допомогою звукозаписувальних технічних засобів.
     По 989 справах відбулося повне фіксування судового розгляду технічними засобами. Цей показник більший у порівнянні з аналогічним звітним періодом 2013 року на 0,5 %. 
     За період, що аналізується, відбулося значне покращення якості розгляду судами цивільних справ.
     У 2014 році в апеляційному суді Івано-Франківської області розглянуто 211 справ за апеляційними скаргами учасників процесу, що становить 7,2 % від загальної кількості розглянутих справ
     Важливим чинником у забезпеченні захисту прав і свобод людини, права на справедливий суд є якість розгляду судами справ. Однак, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року якість розгляду цивільних справ Коломийським міськрайонним судом майже не змінилася.  
        Протягом 2014 року до Апеляційним суду Івано-Франківської області було оскаржено 128 рішень по цивільних справах.
            За результатами апеляційного розгляду з 128 рішень суду скасовано рішень – 53, змінено – 5 та залишено без змін 60 рішень. Загальний відсоток змінених рішень становить 3,9%.
  
Кількість оскаржених рішень
Кількість змінених рішень
Відсоток змінених рішень
Цивільні справи
128
5
3,9%
            Змінені та скасовані рішення перебували у провадженні наступних суддів, які відображені у таблиці № 6:
Таблиця № 6
ПІБ судді
2013 рік
 
2014 рік
Скасовані
Змінені
Без зміни
Скасовані
Змінені
Без зміни
 
П’ятковський В. І.
5
-
8
4
-
4
 
Максимюк Р. Ю.
7
-
11
-
-
-
 
Беркещук Б. Б.
7
1
11
7
1
7
 
Димашок В. П.
2
-
16
1
-
8
 
Обідняк В. Д.
7
3
18
9
1
5
 
Калинюк О. П. 
10
1
17
8
-
6
 
Васильковський В. М.
4
-
13
6
1
8
 
Хільчук І. І.
14
1
14
5
1
12
 
Потятинник Р. Ю.
9
1
10
10
-
7
 
Веселов В. М.
4
1
16
3
1
3
 
Всього:
55
8
134
53
5
60
 
                 
 
    Відсоток скасованих рішень та ухвал становить 41,4 % від загальної кількості оскаржуваних.
 
Розгляд адміністративних справ

      Запровадження в Україні позовного порядку перегляду актів органів публічної адміністрації стало істотним кроком у напрямі до розширення меж судового контролю за законністю у сфері державного управління.
     Згідно статті 55 Конституції України кожному гарантовано право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Вказане право реалізується шляхом звернення до адміністративного суду, завданням якого є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
     Адміністративну юстицію на теренах Коломийщини складає Львівський апеляційний  адміністративний суд. 
     Упродовж 2014 року на 6,9% зменшилася кількість адміністративних справ, що перебували на розгляді у Коломийському міськрайонному суді у порівнянні з аналогічним звітним періодом 2013 року.
      Так, у провадженні Коломийського міськрайонного суду у 2014 році знаходилось 174 адміністративні справи, серед них, закінчено провадження по 166 (95,4 %). Слід зазначити, що кількість справ, яка перебувала на розгляді суду у 2013 році становила 187 справ. Результати розгляду даної категорії справ відображено у діаграмі № 9
 
Діаграма № 9
 
     Серед розглянутих адміністративних справ найбільшу кількість становлять справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, зокрема щодо дорожнього руху, транспорту та перевезення пасажирів - 42,8 % .
      При розгляді адміністративних справ Коломийський міськрайонний суд в основному дотримувався термінів їх розгляду. 
На кінець 2014 року залишилися нерозглянутими 8 справ (4,6 % від числа справ, що перебували на розгляді). Серед них, не було справ по яких провадження зупинено.
     На кінець звітного періоду у 2 справах відкладено розгляд та не закінчено провадження, що на 75% менше, ніж у 2013 році.
    Під час розгляду адміністративних справ окремі ухвали не постановлювались, такий самий результат і у 2013 році.
    93 справи розглянуто із фіксуванням судового процесу, а 68 справ розглянуто у порядку письмового провадження.

Розгляд справ про адміністративні правопорушення

    Упродовж 2014 року на розгляді Коломийського міськрайонного суду перебувало 2085 справ про вчинення адміністративних правопорушень, що на 24,1 % менше по відношенню до 2013 року.
    Надійшло на розгляд до суду 2085 протоколів про вчинення вищезазначених правопорушень. У зв’язку з неналежним оформленням повернуто органам, що склали протоколи про вчинення адміністративних правопорушень 161 матеріалів (що становить 7,7 % матеріалів, які надійшли на розгляд). 
     Кількість осіб, щодо яких розглянуто справи становить 1907. З них: до 36 осіб застосовано заходи впливу, передбачені ст.24-1 КУпАП, що на 5,3% менше, ніж у 2013 році; щодо 202 осіб – закрито справи. 
    Відповідно до ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП ) адміністративне стягнення може бути накладено на винну особу не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, при триваючому правопорушенні – через два місяці з дня його виявлення, а також не пізніше як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи чи про її закриття за наявності в діях особи ознак правопорушення. Будь-яке поновлення, продовження чи зупинення перебігу таких строків КУпАП не передбачено. Тому в разі закінчення строків накладення адміністративного стягнення провадження у справі має бути закрито. 
   Так, у звітному періоді Коломийським міськрайонним судом винесено постанов про закриття провадження у зв’язку з закінченням строків, передбачених ст. 38 КУпАП стосовно 202 осіб, що становить 10,6 % від загальної кількості осіб, стосовно яких винесено постанови.
   До адміністративної відповідальності притягнуто 1907 осіб, з них 1669 осіб визнанні винними у вчиненні адміністративного правопорушення із застосуванням до них адміністративних стягнень. Структуру накладених адміністративних стягнень за їх основними видами відображено у діаграмі № 10.
Діаграма № 10     Коломийським міськрайонним судом накладено стягнення у вигляді штрафу на суму 1 млн. 007 тис. 681 грн., з них 664 тис. 733 грн. сплачено у добровільному порядку.
     Правопорушеннями завдано матеріальної шкоди, що установлено судом на суму 1 тис. 184 грн.
     За результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення конфісковано валюти на суму 1732,37 грн., що на 10,9% більше, ніж у 2013 році. 
    Крім того, конфіскованих автомобілів небуло, в аналогічному звітному періоді 2013 року, також. 
 
Діаграма № 11
 
Відсоток розгляду справ про адміністративні правопорушення суддями Коломийського міськрайонного суду у 2014 році у порівнянні з 2013 роком
 


     
Протягом останніх років спостерігалася тенденція до зменшення кількості справ про адміністративні правопорушення, пов’язаних з порушенням вимог Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції», за виключенням 2010 року у якому спостерігається тенденція до збільшення справ даної категорії, що підтверджують показники наведені у таблиці нижче (таблиця 7).
 
Таблиця № 7
 
 Динаміка кількості справ про адміністративні правопорушення, пов’язаних з порушенням вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією” та Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» що перебували на розгляді у Коломийському міськрайонному суді Івано-Франківської області
 
Звітний період
2009
2010
2011
2012
2013
2014
5
14
5
9
5
5

    
Закрито даної категорії справ щодо 3 осіб. Адміністративні стягнення за вчинення корупційних діянь накладені на 2 осіб.
    На винних накладено штраф на загальну суму 340 грн., з них сплачено добровільно 340 грн.
    Важливим чинником у забезпеченні захисту прав і свобод людини, права на справедливий суд є якість розгляду судами справ. Однак, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року якість розгляду справ про адміністративні правопорушення Коломийським міськрайонним судом погіршилася.
     Протягом 2014 року до Апеляційним суду Івано-Франківської області було оскаржено 9постанов у справах про адміністративні правопорушення.
            За результатами апеляційного розгляду з 9 постанов суду скасовано – 4, змінено – 2 та залишено без змін 2 постанов. Загальний відсоток змінених вироків становить 22,2%.
  
Кількість оскаржених постанов
Кількість змінених постанов
Відсоток змінених постанов
Справи про адміністративні правопорушення
9
2
22,2%
            Змінені та скасовані постанови перебували у провадженні наступних суддів, результати відображені у таблиці № 8:
Таблиця № 8
ПІБ судді
2014 рік
2013 рік
Скасовані
Змінені
Без зміни
Скасовані
Змінені
Без зміни
П’ятковський В. І.
-
-
-
-
-
-
Максимюк Р. Ю.
-
1
-
-
-
-
Беркещук Б. Б.
1
-
-
2
-
-
Димашок В. П.
1
-
-
1
-
2
Обідняк В. Д.
1
-
2
1
1
-
Калинюк О. П. 
1
-
-
1
-
-
Васильковський В. М.
-
-
-
2
-
-
Хільчук І. І.
-
1
-
1
-
-
Потятинник Р. Ю.
-
-
-
-
-
2
Веселов В. М.
-
-
-
-
-
1
Всього:
4
2
2
8
1
5
 
Відсоток скасованих постанов становить 44,4 % від загальної кількості оскаржуваних.
Звернення до виконання рішень судів

    У 2014 році Коломийським міськрайонним судом видано на 22,6 % більше виконавчих документів - 2061, за якими загалом підпадало стягненню 4 млн. 644 тис. 122 грн., (у 2013 році вказана сума складала 1 млн. 988 тис. 399 грн.) зокрема: 
- 48 виконавчих листи про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочинами, що на 43,5 % менше у порівнянні з 2013 роком;
- 102 виконавчих листів щодо трудових спорів (більше на 82,3 % у порівнянні із 2013 роком);
- 220 документів про стягнення аліментів ( менше на 2,6 %);

- 9 – про конфіскацію майна засуджених (менше на 50 %);

- 38 – інші стягнення на користь держави (менше на 2,6 %).

    На виконання передано 702 постанов у справах про адміністративні правопорушення, що на 18,4 % менше по відношенню до 2013 року. Про стягнення судового збору передано на виконання 942 виконавчих документів на загальну суму 114551 грн. 
    Суди за вироками та рішеннями, що набрали законної сили у даному звітному періоді, визначили моральну шкоду, заподіяну розкраданням та іншими злочинами, в розмірі 364 тис. 700 грн. Крім того, судами визнано завданих матеріальних збитків на суму 4 млн. 569 тис. 629 грн.
     Державній власності, зокрема, заподіяно матеріальних збитків, що установлено судом, на суму 97 тис. 379 грн.; приватній власності – 3 млн. 686 тис. 871 грн. та колективній – 770 тис. 782 грн. та комунальній власності – 14 тис. 597 грн. 
    Відшкодовано добровільно на стадії досудового слідства чи дізнання на суму 259 тис. 164 грн. На стадії судового розгляду до постановлення судового рішення добровільно відшкодовано завданих збитків на суму 36 тис. 264 грн. 
    Усього станом на 01 січня 2015 року підлягало стягненню 3 млн. 416 тис. 683 грн.


Висновки та пропозиції

      Проведений аналіз свідчить про те, що у 2014 році спостерігається значна тенденція до зменшення кількості справ і матеріалів, що надійшли на розгляд до Коломийського міськрайонного суду, у порівнянні з 2013 роком. У розрізі категорій справ, що надійшли у звітному періоді, різко зменшилося надходження справ про адміністративні правопорушення.
      Як вбачається із узагальнення, у звітному періоді зменшилося середньомісячне навантаження на суддю. Даний факт вплинув на якість розгляду справ, оскільки кількість скасованих та змінених судових рішень по кримінальних і цивільних справах суттєво зменшилася. Зокрема, протягом 2014 року апеляційними судами будо скасовано та змінено 73 рішень та ухвал кримінального та цивільного судочинства, що становить 1,3 % від загальної кількості справ, розглянутих Коломийським міськрайонним судом Івано-Франківської області з прийняттям рішення та винесенням ухвал. У 2013 році скасовано та змінено 96 рішень та ухвал кримінального та цивільного судочинства, що становило 2,4 % від загальної кількості справ, розглянутих Коломийським міськрайонним судом Івано-Франківської області з прийняттям рішення та винесенням ухвали.
      Якість розгляду кримінальних справ Коломийським міськрайонним судом покращилася. Так, в апеляційному порядку скасовано і змінено вироків у кримінальних справах, винесених Коломийським міськрайонним судом, в 2014 році, становило 15 справ, що на 21% менше по відношенню до 2013 року (скасовано і змінено було вироків щодо 19 справ).
     Поряд з тим, відбулося незначне покращення якості розгляду судами цивільних справ. Кількість рішень, скасованих або змінених в апеляційному порядку у звітному періоді, становила 58 справ, тоді як у 2013 році – 63 справи.
     Можна стверджувати, що в періоді, що аналізується, суддями Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області здійснювався оперативний розгляд переважної більшості справ у розумні строки.
     У 2014 році невиявлено порушень щодо несвоєчасного звернення вироку до виконання, з порушенням строків, передбачених КПК України. Даний факт свідчить про належний контроль у 2014 році щодо своєчасного звернення та повного виконання рішень. 
     Своєчасний та якісний розгляд судових справ, вчасне звернення судових рішень до виконання – це основні принципи здійснення правосуддя, і саме на дотримання цих принципів має бути зосереджена повсякденна робота судів усіх рівнів.
      Для своєчасного та якісного розгляду справ суддями Коломийського міськрайонного суду рекомендуємо вживати заходи в частині покращення організації розгляду судових справ, підвищення якості судових рішень, здійснювати постійний контроль за дотриманням строків розгляду справ.
     Для оперативного розгляду справ слід застосовувати заходи процесуального впливу при встановленні фактів несумлінного використання процесуальних прав та невиконання процесуальних обов’язків учасниками процесу.
     Отже, як свідчать показники проведеного аналізу, Коломийський міськрайонний суд у 2014 році, загалом, забезпечив належне здійснення судочинства у кримінальних, цивільних, адміністративних справах та справах про адміністративні правопорушення.

 
 
 
Консультант судової статистики                                         Ірина Гладуняк