flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності

 
Коломийський міськрайонний суд є місцевим загальним судом та складається з суддів місцевого суду, з числа яких призначається голова та заступник голови суду.
Коломийський міськрайонний суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.
Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи та справи про адміністративні правопорушення.  
Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних прав або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.
Завданнями кримінального судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть в ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожен, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний.
Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.
Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством. 
 
 
 
 
 
 
Нормативно-правові засади діяльності суду:
 Конституція України від 28.06.1996 року з наступними змінами;
 Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 року з наступними змінами;
 Кодекс суддівської етики, затвердженого рішенням XІ З’їзду суддів України від 22.02.2013 року; 
 Кримінальний процесуальний кодекс України;
 Цивільний процесуальний кодекс України;
 Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005 року з наступними змінами;
 Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 року з наступними змінами;
 Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року;
 Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 року з наступними змінами;
 Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»   від 07.04.2011 року;
 Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року;
 Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року з наступними змінами;
 Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді;
 Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 року №740 з наступними змінами;
 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради Суддів України від 06.02.2009 року;
 Правила поведінки працівника суду
 Правила поведінки державного службовця

                                              Принципи діяльності суду:

Діяльність суду базується на таких принципах:
1. Принцип ефективності: якісний розгляд всіх судових справ у найкоротші терміни з мінімальними матеріальними та кадровими витратами;
 
2. Принцип спеціалізації: всі підрозділи та посадові особи суду виконують різні локальні завдання;

3. Принцип єдності керівництва та контролю: встановлення лінійного типу безпосередньої підпорядкованості, за яким кожна посадова особа субординаційно підпорядкована тільки одному керівнику;

                 Місія Коломийського міськрайонного суду:

 - Удосконалювати процес здійснення правосуддя.

 - Забезпечувати справедливе, чесне, законне винесення судових рішень без зволікань та з повагою до кожного хто звернувся до суду.

 - Ефективно координувати свою діяльність та використовувати всі ресурси.

 - Здійснювати правосуддя неупереджено, незалежно від місця проживання, етнічного походження, рівня доходів, освіти осіб,які постають перед судом.

 - Виявляти повагу до всіх, хто постає перед судом, та хто працює в суді.

- Сприяти компетентності, професійності та ввічливості суддів та працівників апарату суду, налаштовуючи їх на надання якісних послуг для розбудови довіри до суду.

                                             Цінності суду :
Чесність - дотримуватись закону, бути безстороннім, з повагою ставитися до користувачів послуг та до колег;
Рівний доступ - ефективно обслуговувати всіх членів громади незалежно від місця проживання, етнічного походження рівня доходів, освіти, послідовно визначати й ліквідовувати перешкоди для доступу до суду та його послуг;
Справедливе й ефективне здійснення правосуддя - здійснювати індивідуальне правосуддя в індивідуальних справах та ефективно використовувати всі ресурси;
Повага та гідність - виявляти повагу до всіх, хто постає перед судом та хто працює в суді.